Specialisaties

De logopedisten van logopediepraktijk Lombardijen hebben naast de opeleiding logopedie ook na- en bijscholing gedaan op het gebied van:

- Taalontwikkeling:

De logopedisten zijn gespecialiseerd in behandeling van (jonge) kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Er zijn ook kinderen die meertalig worden opgevoed en een taalontwikkelingsstoornis hebben, ouders worden begeleid in het maken en inzetten van een 'taal-plan' voor thuis. Voor meer informatie over een taalontwikkelingsstoornis klik hier.

- Preverbale - en kinderlogopedie:

De behandeling van eet- en drinkproblemen en/of slokstoornissen bij jonge kinderen wordt preverbale logopedie genoemd. Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden. Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts. 2 logopedisten bij logopedie Lombardijen zijn ook preverbaal logopedist.

- Stotteren:

Behandeling van kinderen en/of volwassen met stotteren wordt gedaan volgens de richtlijn Stotteren, klik hier voor meer informatie. De logopedist zal na een gesprek met u en/of uw kind samen met u bekijken welke behandeling het beste is. Voor jonge kinderen is het invullen van de Screeningslijst Stotteren geadviseerd, klik hier.

- Articulatie:

Naast standaard onderzoek en behandeling bij articulatiestoornissen zijn enkele logopedisten nageschoold in het afnemen van en behandelen volgens gespecialiseerde articulatietherapieen als Metaphon, Hodsen en Paden en PROMPT. Klik hier voor meer informatie.

- Schisis:

Enkele logopedisten zijn na- en bijgeschoold betreft de behandeling van kinderen/volwassenen met een schisis (aangeboren lip-,kaak- en/of verhemelte spleet). Behandeling vindt plaats in nauw overleg met het betrokken Schisisteam.

- Afwijkend slikken of Oro-Myo Functionele Therapie (OMFT)

De oro-myofunctionele therapie is erop gericht alle mondspieren weer in evenwicht te brengen door gerichte oefeningen te geven en foutieve gewoonten af te leren. De therapie pakt daarmee de oorzaak aan van één of meerdere problemen en niet alleen de gevolgen van het verkeerde evenwicht. Door deze aanpak is de kans op een relaps bij andere therapieën, zoals logopedische articulatie-behandeling, orthodontie of chirurgische kaakcorrectie veel minder. Klik hier voor meer informatie.

- Sensorische informatieverwerking:

De sensorisch informatieverwerkingstherapeuten behandelen kinderen met een logopedische stoornis waarbij er ook problemen zijn in het verwerken van zintuigelijke prikkels. 

- Hanen ouderbegeleiding:

De begeleiding van kinderen en hun ouders volgens het Canadese Hanen programma is specifiek voor niet - of nauwelijks sprekende kinderen. Deze begeleiding kan individueel gegeven worden of middels een groepsbegeleiding. De ouders leren hoe zij de taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren door van dagelijkse situaties bewuste taalmomenten te maken.

- Stem:

Enkele logopedisten behandelen volwassenen en kinderen met stemproblemen ten gevolge van foutief stemgebruik of medische oorzaken. Klik hier voor meer informatie.

- Leesproblemen:

Enkele logopedisten begeleiden kinderen met leesproblemen. Dit betreft de specifieke begeleiding van de voorwaarden om te komen tot (beginnend) lezen, dus niet voor oudere kinderen met lees- en/of schrijfproblemen.